Veelgestelde vragen van werkgevers

Op deze pagina vind je uitleg over onderwerpen waar wij regelmatig vragen over krijgen. Het kan zijn dat je niet kunt vinden wat je zoekt. Neem dan contact met ons op. Mail naar info@inzetmetzorg.nl of maak gebruik van het contactformulier. Bellen kan natuurlijk ook. Wij helpen je graag.

veelgestelde vragen werkgevers

Hoe werkt iONE

Met deze button kom je op een pagina met instructies voor het gebruik van IONE.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Margeet.

Hoe werkt iONE

Meer veelgestelde vragen over iONE

Ik heb een zieke werknemer. Wat doe ik?

Log in bij ons verzuimportaal en meldt de werknemer ziek. Als je het aanvullende abonnement ‘Ziek- en beter melden’ hebt, mag je ziek- en betermeldingen ook per mail, per WhatsApp of telefonisch doorgeven.

Wij hebben alles even op een rijtje gezet, zodat je precies weet welke stappen je moet doorlopen.
Vragen? Bel met Elly 030 2525499

Factsheet IMZ Wat te doen

Ik kan mijn medewerker niet meer vinden in iONE

 • Ga naar tab medewerkers.
 • Ga naar het trechter icoontje naast het vergrootglas, rechts op de pagina.
 • Daar krijg je een “filter” te zien met een schuif optie, ‘enkel actieve tonen’ met; Op
 • Klik het schuifje aan naar ‘enkel actieve tonen’: Uit.
 • Je krijgt daar alle medewerkers te zien die uit dienst zijn gegaan. Wanneer je in het desbetreffende dossier het dienstverband aanpast komen ze weer tevoorschijn bij de medewerkers in dienst.
Let op!
 • Het is belangrijk dat je tijdig het dienstverband aanpast. Zo voorkom je dat je weer actieve werknemer nog bij de niet active staat.
 • Als een medewerker ziek is, mag je er geen nieuw dienstverband in zetten, dan moet je het dienstverband wat er is aanpassen. Doe je dit niet dan gaat de medewerker; ‘ziek uit dienst’ en loopt het verzuim niet door in het nieuwe dienstverband. Dienstverband aanpassen is wellicht sowieso het handigste.
 • Een ziekmelding kan alleen gedaan worden als er een geldig dienstverband is.

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Uitgangspunt: snel en effectief ingrijpen verkort het verzuim van werknemers.

De Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte en verlangt van werkgever en werknemer dat zij zich, samen met de arbodienst, inspannen om werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Wij helpen je graag bij de stappen die in dat proces nodig zijn.

Wat mag ik aan een werknemer vragen?

Je mag niet vragen naar de aard of de oorzaak van de ziekte. Je mag wel de volgende vragen stellen:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

Ik vind dat de werknemer te weinig doet aan re-integratie.

In dat geval kun je een deskundigenoordeel opvragen bij het UWV. Voor meer informatie hierover klik dan hier.

Wanneer wordt een werknemer opgeroepen bij de bedrijfsarts?

Uiterlijk na 6 weken verzuim voor het opstellen van de probleemanalyse. Of zoveel eerder naar aanleiding van de klachten bijvoorbeeld bij lage rugklachten, psychisch verzuim of als er sprake zou kunnen zijn van een conflict. Uitnodigen vindt plaats in afstemming tussen onze casemanager en de werkgever.

Mijn werknemer wil het spreekuur verplaatsen. Hoe doe ik dat?

Een spreekuur mag alleen worden verzet na akkoord van de werkgever. Bel daarvoor met jouw casemanager

Mijn werknemer wil op vakantie tijdens ziekte. Hoe ga ik daar mee om?

De bedrijfsarts kan aangeven of er medisch gezien bezwaar is. De werkgever beslist of iemand met vakantie mag. Als bedrijfsarts aangeeft ‘geen bezwaar’ dan is werkgever niet verplicht dat te volgen.

Hoe vraag ik een spoedconsult aan?

Bespreek met jouw casemanager of een spoedconsult ook echt nodig is. Wij doen onze uiterste best een spoedconsult zo snel mogelijk ingepland te krijgen. Vaak lukt dat niet op de locatie van voorkeur omdat onze bedrijfsartsen behoorlijk vol zitten.

Hoe voeg ik een werknemer toe aan iONE?

In iONE:
 • Ga naar de tab werknemers
 • Je kiest binnen de werknemers tab voor het plus icoontje om een nieuwe werknemer toe te voegen.
 • Vervolgens vul je de gegevens in van de werknemer, let op dat je een geldig mail adres invoert i.v.m. het uitnodigen voor iONE.
 • Hierna klik je op opslaan en de werknemer is aangemaakt, je komt direct in de werknemersgegevens.
 • Hierna klikt je op het tabje ‘dienstverband’ en klik je op het plus icoontje om er 1 toe te voegen.
 • Vervolgens vul je de dienstverband gegevens in en klik je hier ook weer op het plusje naast salarisgegevens.
 • Nu kom je in de salarisgegevens behorende bij dit dienstverband en kun je het salaris opvoeren.
 • Hierna klik je op Ok om dit op te slaan en vervolgens nogmaals op Ok om ook het dienstverband op te slaan.
 • De werknemer is nu aangemaakt en je kunt deze nu uitnodigen en/of ziekmelden.

Hoe vul ik een plan van aanpak in?

Het plan van aanpak is iets tussen werknemer en werkgever. De arbodienst heeft daar formeel geen rol in. Sterker nog, als dit door de arbodienst wordt ingevuld dan is het voor het UWV niet geldig. Het is een relatief simpel standaardformulier waar je de afspraken met de werknemer in vastlegt. Natuurlijk helpt jouw casemanager je wel.

Is het verplicht een RI&E uit te voeren?

Ja, sinds 1994 is een RI&E verplicht. Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Als werkgever moet je volgens de Arbowet een veilige werkomgeving bieden aan je werknemers. Op de eerste plaats krijg je met de RI&E een goed inzicht in de belangrijkste risico’s binnen jouw bedrijf op het gebied van veilig en gezond werken.
Een verplicht onderdeel van de RIE is het Plan van Aanpak (PvA). Daarin staat wie welke maatregel neemt binnen welk tijdsbestek. Als de risico’s helder zijn kun je pas structureel vorm geven aan preventie. Een RI&E is 4 jaar geldig tenzij er zich grote wijzigingen voordoen zoals een nieuwe bedrijfslocatie of een nieuw machinepark.

Als je geen geldige RI&E hebt en een inspecteur van de Inspectiedienst SZW vraagt ernaar tijdens een controle, dan kun je een boete krijgen. Heb je wel een RIE maar vindt de inspecteur die niet volledig of actueel, ook dan kun je een boete krijgen of een waarschuwing met een termijn van maximaal drie maanden om de RIE up-to-date te krijgen. Een boete kan oplopen tot € 1.800.

Voor diverse sectoren zijn er digitale RI&E instrumenten beschikbaar, ook voor de sector Zorg en Welzijn. Klik hier voor meer informatie.

Inzet met Zorg kan je ondersteunen bij een dergelijk onderzoek.

Wat is een second opnion?

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts.
De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Wij werken samen met artsen van andere arbodiensten om een second opinion uit te laten voeren. Wij kunnen zelf een een second opinion uitvoeren als je geen klant van ons bent voor verzuimbegeleiding maar bij een andere arbodienst bent aangesloten.

Voorbeelden van situaties waarin de werknemer een second opinion kan aanvragen:

 • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij tijdens zijn verzuim nog kan verrichten;
 • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte

Als de second opinion is uitgevoerd, bepaalt de werknemer of het advies aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. De eerste bedrijfsarts maakt binnen redelijke termijn gemotiveerd duidelijk of hij het advies niet, gedeeltelijk dan wel geheel overneemt. De second opinion is net als de ‘first’ opinion voor partijen niet bindend. De bedrijfsarts adviseert slechts. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft wel geldig in de periode dat de second opinion nog niet is uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van UWV?

De second opinion is iets anders dan het deskundigenoordeel van UWV.

 • De second opinion is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. Het geeft de werknemer de mogelijkheid om laagdrempelig en in een vroegtijdig stadium zijn twijfels te kunnen bespreken met een andere bedrijfsarts. Het betreft dan arbeidsgezondheidskundige vraagstukken. De second opinion kan alleen door de werknemer worden aangevraagd en alleen een bedrijfsarts kan een second opinion uitvoeren.
 • Het deskundigenoordeel van UWV is bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren. Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever plaatsvinden. Het deskundigenoordeel wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Alleen UWV is bevoegd om een deskundigenoordeel te geven.

Het deskundigenoordeel kan gegeven worden over:

 • het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de werknemer;
 • het nakomen van re-integratieverplichtingen door de werknemer;
 • het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever; en
 • het nakomen van de re-integratie inspanningen door de werkgever.

Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie over het deskundigenoordeel. Het deskundigenoordeel kan op de website van UWV worden aangevraagd door de werknemer en door de werkgever.

Ik wil mijn werknemer ziek melden vanwege zwangerschap en/of bevalling, orgaandonatie of mijn medewerker heeft een SFB status’

 • Ga naar de desbetreffende werknemer door deze op te zoeken via het dashboard.
 • Nadat je op enter of het vergrootglas klikt, krijg je een zoekscherm met de resultaten waar deze naam in voorkomt.
 • Klik de desbetreffende werknemer aan door eenmalig op de gekleurde stip te klikken of dubbelklik op de regel.
 • In de sidebar aan de linkerkant zie je de status van de werknemer, deze staat indien er geen ziekmelding is op Actief.
 • Klik op de knop ‘Verzuim melden’ en er verschijnt een pop up.
 • Vervolgens vul je de eerste verzuimdag in, een eventueel verwachte herstel dag. Je kunt het aantal gewerkte uren op de eerste ziektedag invoeren en ook het percentage. Is iemand volledig ziek dan 100% en anders voor hoeveel procent iemand ziek gemeld is invoeren.
 • Bij de vraag ‘is een van de volgende situaties van toepassing?’ schuif je het schuifje er onder van links naar recht zodat deze vraag met ‘ja’ wordt beantwoord.
 • Vervolgens klik je op voltooien en de ziekmelding is aangemaakt, de werknemer heeft nu de status % verzuim en in het kopje verzuim zie je dat hier een vangnetsituatie van toepassing is.

Een SFB status (structurele functionele beperking) kun je aangeven bij het dienstverband. Belangrijk: schuifje omzetten bij structureel functioneel beperkt.
Meer hierover lees je op de website van het UWV.

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen